Hjælp Gambia's landbefolkning til selvhjælp
English (UK)Dansk (DK)

Generalforsamling for året 2015.

I overensstemmelse med foreningens vedtægter afholdtes generalforsamling lørdag 16 januar 2016. Indkaldelse til generalforsamling blev sendt til medlemmerne 14 december 2015. Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirrigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag, ændring af foreningens navn.
9. Eventuelt.

Referat af mødet:

1. Til dirrigent valgtes formanden Christian Jørgensen.

2. Formandens beretning havde været fremsendt på forhånd til medlemmerne. Beretningen forelagdes. Der var ingen bemærkninger

3. Årsregnskabet havde været fremsendt på forhånd til medlemmerne. Regnskabet godkendtes med en revisionsbemærkning, at der i 2016 må tilstræbes en mere oversigtelig dokumentation af udgifterne.

4. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. årligt.

5. De igangværende projekter er:

a. Skolebespisning til cirka 150 elever fra januar til juli 2016 for et samlet beløb af 22.500 kr. Omkostningen skal dækkes dels af indkomne bidrag for dette formål, dels af beløb, der allerede står på foreningens bankkonto.
b. Installation af hirsemøller. Levering og installation og oplæring af personnel vil koste 120.000 gambiske dalasi. Transport anslåes til 5.000 dalasi. Ialt 125.000 dalasi eller omkring 22.000 kr. Dette beløb skal dækkes af beløb, der allerede står på foreningens bankkonto.

Budget for nye projekter der må komme op vil blive vedtaget på efterfølgende medlemsmøder.

6. Som formand og kasserer genvalgtes Christian Møller Jørgensen. Sekretæren, Irene Sørensen, var ikke på valg dette år. Der valgtes ingen suppleanter.

7. Som revisor genvalgtes Ragnhild Hansen.

8. Det vedtoges at ændre foreningens navn til ’Gambia-Danmark’.

9. Der var ingen punkter under ’eventuelt.’